Dokumenty

Ochrana osobných údajov

Bezpečnostná politika materskej školy 9.mája v oblasti ochrany osobných údajov, základné bezpečnostné ciele.

Základným bezpečnostným zámerom je dosiahnuť v podmienkach Materskej školy 9.mája plnú bezpečnosť osobných údajov spracúvaných vo všetkých informačných systémoch osobných údajov, predísť ich zničeniu, zabrániť ich sprístupneniu neoprávneným osobám a tak trvale chrániť práva dotknutých osôb.

Sústava prijatých bezpečnostných opatrení, prostriedkov a spôsobov ochrany musí poskytnúť trvalú a integrovanú systémovú ochranu všetkých prevádzkových informačných systémov, ich funkčnosť, integritu, dôvernosť.

Materská škola chce nadviazať na doterajšie skúsenosti s ochranou osobných údajov a je odhodlaná zosúladiť svoje procesy spracúvania osobných údajov, prijaté bezpečnostné opatrenia, pokyny pre oprávnené osoby a iné náležitosti s právnym stavom účinným od 25.5.2018.

Pozornosť chce venovať aj informovanosti občanov, zamestnancov, rodičov, zákonných zástupcov o i právach, o spôsoboch a zásadách spracúvania osobných údajov. K tomu využije webovú stránku, nástenku ale aj iné príležitosti. V záujme čo najlepšej ochrany osobných údajov sú od 25.05.2018 poverené zodpovedné osoby dohľadom nad bezpečnosťou a ochranou osobných údajov.

2021

2020

2018

Oznámenie kontaktných údajov o zodpovednej osobe 

Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 37812611

Štatutárny zástupca : PhDr. Elena Gavláková, riaditeľka školy

V súlade s ustanovením § 44, ods. 8, zákona č.18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov :

Meno a priezvisko : Ing. Katarína Francová

Telefónne číslo : 0903 780 535, 041/421 2934

Email: sjms9majaknm@centrum.sk